VEDTÆGTER FOR BIG HEART WESTERN RIDERS

 

VEDTÆGTER FOR BIG HEART WESTERN RIDERS

 

§ 1                 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

                      Foreningens navn er: BIG HEART WESTERN RIDERS

                      Foreningens adresse er:
                         
                          TC- place                                                           

                          Holtelandsvej 7 

                          4652 Hårlev 

 

§ 2                 FORENINGENS FORMÅL

At udbrede interessen for og kendskabet til westernridning, socialt, sportsligt og kulturelt.

At afholde stævner, der fremmer en bredspektret interessesfære indenfor westerndisciplinerne.

At afholde arrangementer, som hjælper medlemmerne til dygtiggørelse.

At sørge for kommunikation og oplysning til medlemmerne.

At afholde klubaften ca. 1 gang om ugen evt. med forskellige aktiviteter for medlemmerne.

Medlemmerne kan kontakte bestyrelsen med henblik på, at komme med ideer til denne aften.

 

 

§ 3                 MEDLEMSSKAB

Enhver som vil følge og støtte BIG HEART WESTERN RIDERS formålsparagraf, kan blive medlem.

Man er Juniormedlem til og med det fyldte 19 år.

Alle medlemmer har stemmeret.

Familiemedlemskab dækker en husstand

Opsigelse af medlemskab, skal ske skriftligt til kassereren.

 

§ 4                 MEDLEMSKAB AF  Western Riders Partnership

BHWR er medlem af WRP og underlagt de regler, der udgår herfra.

Opsigelse af medlemskab af WRP, kan kun forekomme efter forudgående afstemning, ved en ordinær Generalforsamling eller en ekstraordinær Generalforsamling, indkaldt til formålet.

Ønske om udmeldelse kan kun effektueres, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer er herfor.

 

§ 5                 BESTYRELSEN

Generalforsamling er BHWR´s højeste myndighed.

Til at varetage BHWR´s daglige interesser vælges en bestyrelse, bestående af 5 medlemmer af Generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal bestå af: FORMAND, NÆSTFORMAND, KASSERER, SEKRETÆR OG 1 bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesmedlemmerne skal være medlem af klubben.

Der ud over vælges 2 suppleanter og en revisor, samt en revisorsuppleant. Hverken revisor eller revisorsuppleant kan, sidde i bestyrelsen som gyldigt bestyrelsesmedlem. Derimod skal suppleanterne være medlem af klubben. Bestyrelsen holder møder efter behov.

I lige år er FORMAND, SEKRETÆR, BESTYRELSESMEDLEM og 1. Suppleant på valg.

I ulige år er NÆSTFORMAND, KASSERER og 2. Suppleant på valg.

Alle medlemmer af bestyrelsen sidder i 2 år, efter at have været blevet valgt.

Der skal vælges bestyrelsesmedlemmer, udfra de opstillede kandidater fra foreningen eller de af bestyrelsen, som er på valg og som er villig til genvalg. Efterfølgende konstituerer bestyrelsen sig selv.

Kan der ikke dannes en fuld bestyrelse til at varetage BHWR interesser efter en generalforsamling, træder § 12 i brug, hvorefter man stemmer om denne.

 

Bestyrelsen varetager retningslinier for BHWR´s virke.

Udpeger repræsentanter til udvalgsarbejde.

Disponerer over BHWR´s midler og aktiver.

Bestemmer i øvrigt selv sin forretningsgang.

 

§ 6                 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal.

Forslag til vedtagelse på Generalforsamlingen, skal være FORMANDEN i hænde senest 14 dage, før Generalforsamlingen. Oplysning om datoen for hvornår, den ordinære Generalforsamling afholdes, samt hvornår deadline for indkomne forslag til denne er, meddeles på BHWR officielle hjemmeside i god

tid. Indkaldelse til Generalforsamlingen, vedlagt revideret regnskab og indkomne forslag, udsendes til medlemmerne, senest 4 uger før Generalforsamlingen afholdelse. Indkaldelsen vil fremover blive sendt på mail til medlemmerne. Det er medlemmernes ansvar at oplyse en gyldig mailadresse til

kassereren, ved ændring af mailadresse, meddeles dette ligeledes til kassereren. Ønskes indkaldelsen sendt pr. post, skal dette meddeles den siddende bestyrelse, hvilket skal bekræftes efter hver ny konstituering af bestyrelsen.

Afstemninger på Generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal.

Skriftlig afstemning finder sted, når blot 1 stemmeberettiget ønsker dette, ellers kan det gøres ved håndsoprækning. Der kan højest benyttes 2 fuldmagter pr. stemmeberettiget medlem.

 

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.

2. FORMANDEN aflægger beretning.

3. KASSEREREN forelægger det revideret regnskab.

4. Fastsættelse af næste års Kontingent.

5. Valg af bestyrelse samt suppleanter.

6. Valg af revisor.

7. Behandling af indkomne forslag.

8. Eventuelt.

 

 

§ 7                 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når det skriftligt begæres af mindst 2/3 af medlemmerne, eller det ønskes af et flertal af bestyrelsen.

Der indgives skriftlig begæring herom, bilagt et motiveret dagsordenforslag.

Den ekstraordinære Generalforsamling skal være afholdt senest 4 uger efter skriftlig anmodning herom.

Selve indkaldelsen med dagsorden bliver sendt pr. mail til medlemmerne, senest 14 dage før afholdelsen.

Afstemninger følger §6 for den ordinære Generalforsamling.

 

§ 8                 BREVAFSTEMNING

Bestyrelsen kan udsende forslag, om ændringer af vedtægter, indsætning af nye suppleanter, ved bestyrelsesmedlemmers afgang eller akutte kontingentforhøjelser ud til brevafstemning, med en skriftlig motivation herfor.

Denne brevstemme kan udsendes elektronisk over mail.

 

§ 9                 FORENINGENS ØKONOMI

Foreningens regnskabsår går fra 1. Januar til 31. December. Regnskabet gennemgås på den efterfølgende Generalforsamling. Kontingentåret følger kalenderåret. KASSEREREN udarbejder et årsregnskab, som i revideret stand forelægges bestyrelsen til gennemgang, forud for Generalforsamlingen.

 

§ 10               FORENINGENS PROTOKOL

SEKRETÆREN udarbejder referater af alle bestyrelsesmøder, der herefter samles i en protokol.

 

§ 11               EKSKLUSION AF MEDLEMMER

Eksklusion af et medlem kan ske, såfremt BHWR´s interesser eller formålsparagraf modarbejdes, samt i tilfælde af grov personchikane mod medlemmer eller bestyrelse der indvirker på BHWR´s drift og virke.

Bestyrelsen kan enstemmigt suspendere medlemmet indtil den førstkommende Generalforsamling, hvor eksklusionen kan stadsfæstes af 2/3 af de fremmødte medlemmer. Eksklusionen skal fremgå af indkaldelsen til Generalforsamlingen, hvor det pågældende medlem har mulighed for at få et skriftlig

indlæg med.

 

§ 12     Lejet faciliteter, Klubbens hjemme adresse

BHWR hjemme adresse er på Harmony Ranch, og underlagt de regler, der udgår herfra. Opsigelse af kontrakten med HR, kan kun forekomme ved væsentlig mis vedligeholdes af denne fra HR´s side. og efter der har været en rimelig dialog vedr. mis vedligeholdelsen, så HR har rimmelig chance for at

bringe tingende iorden eller BHWR pålægges afgifter, honorar eller prisstigninger der ligger ud over det almindelige pris index. Skulle HR blive solgt. lejet ud til 3. mand, er klubben fritaget for sine forpligtigelser i forhold til HR.

 

 

§ 13               FORENINGENS OPLØSNING

BHWR kan opløses på en til formålet indkaldt ekstraordinær Generalforsamling, eller på ordinær Generalforsamling, såfremt det fremgår af den udsendte dagsorden.

Det kræves at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for denne opløsning.

I tilfælde af BHWR´s opløsning, vil den siddende bestyrelse afgøre hvilken Western Forening / Klub / der skal tildeles klubbens midler.

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk